Obozy Langwasser

Jeniectwo, masowe mordy i
praca przymusowa na
terenie zjazdów NSDAP